POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator strony oraz administrator danych osobowych

Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest JOKA & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsko-Białej, pod adresem ul. Gazownicza 5/ 1, 43-300 Bielsko-Biała  KRS 0001066278, NIP 5472241529, REGON 526788535

telefon: +48 799 029 992, 

e-mail: kontakt@jokapro.pl.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: kontakt@jokapro.pl,
 • poczty tradycyjnej: ul. Gazownicza 5 / 1, 43-300 Bielsko-Biała,
 • telefonu: +48 799 029 992.

Akt prawny regulujący dane osobowe

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Sposób przetwarzania danych

Wykaz przetwarzanych danych oraz czas ich przechowywania

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

CelDane osobowePodstawa prawna przetwarzaniaCzas przechowywania danych



zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży



imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie dane prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa firmy, NIP)



Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży



do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy



założenie i prowadzenie konta


nazwa użytkownika, adres e- mail



Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną



do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy



newsletter



adres email, imię
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych


formularz kontaktowy



imię, adres e-mail
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie


do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych



analiza ruchu na stronie sklepu internetowego



imię, adres pobytu, adres IP
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci analizy funkcjonowania sklepu interentowego

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredniimię, adres pobytu, adresArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymiimię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e- mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczejArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie roszczeńdo upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowychimię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, numer karty płatniczejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi lub przepisami o rachunkowości,do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz  i realizacji pozostałych celów przetwarzania wskazanych powyżej(np. wysyłania newslettera czy założenia konta). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez nas obowiązków prawnych podanie danych jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa (np. dane niezbędne do wystawienia faktury).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj. Ponadto dane mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Transfer danych poza EOG

W związku z korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, jak również prowadzeniem przez Administratora profili w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem podmiotu trzeciego (dostawcy cookies lub operatora portalu społecznościowego),, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG dostawcy cookies lub podobnych technologii oraz operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie konieczności możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl .

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl 

Cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@jokapro.pl.

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pliki „cookies”

W zależności od Twoich ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies lub podobnych technologii śledzących niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Administrator może używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. Poza cookies mogą być stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Twojej zgody.

Niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na Stronę internetową lub dokonujesz na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień cookies dostępny na dole Strony internetowej (dostępny za pośrednictwem ikony w lewym dolnym rogu), Administrator będzie również używać innych cookies lub podobnych technologii, na które wyraziłaś/wyraziłeś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej (ikona w lewym dolnym rogu).

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie cookie lub podobnych technologii, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies.