Regulamin dodawania opinii w sklepie internetowym https:/jokapro.pl/

wersja obowiązująca od dnia: 19.05.2024

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z usługi świadczonej w ramach prowadzenia sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej https:/jokapro.pl/ („Sklep internetowy”), polegającej na umożliwieniu wystawienia przez Użytkownika opinii o produkcie sprzedawanym w Sklepie internetowym, mającej postać oceny punktowej oraz opisowej („Usługa”), a tym samym stanowi regulamin („Regulamin”) określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą jest JOKA & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001066278, NIP 5472241529, REGON 526788535 o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł („Spółka”).
 3. Z Usługi mogą korzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały za pośrednictwem Sklepu internetowego zakupu produktu będącego przedmiotem wystawionej oceny („Użytkownik”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usługi wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą przesłania opinii dotyczącej produktu (kliknięcie w pole „Wyślij”) lub zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usługi bez ostatecznego przesłania ww. opinii o produkcie.

II. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie zainstalowanej i uruchomionej dowolnej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji;
  2. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, z systemem Windows 7 lub nowszym, OS X 10.8 lub nowszym (komputer), Android 5.0 lub nowszym, IOS 9.0 lub nowszym, Windows Phone 10 lub nowszym (urządzenie mobilne);
  3. dodatkowo w używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w Sklepie internetowym, w którym udostępniona jest Usługa, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika przez niepożądane oprogramowanie, także takie, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na urządzeniu zaporę systemową. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu informatycznego Spółki.

III. Ogólny opis Usługi

 1. Usługa obejmuje możliwość wystawienia przez Użytkownika oceny punktowej (w postaci gwiazdek) oraz przesłania oceny opisowej produktowi, który zakupił za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 2. Wystawione oceny będą widoczne dla innych Użytkowników Sklepu internetowego, co Użytkownik akceptuje.
 3. Usługa jest świadczona bezpłatnie.
 4. Niezależnie od wskazanej w pkt. 3 zasady nieodpłatności Usługi, Użytkownik w przypadku korzystania z Usługi, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.

IV. Zasady korzystania z Usługi

 1. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
  1. ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
  2. nazwa Użytkownika (imię lub nick),
  3. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Sklepu internetowego),
  4. treść opinii,

a następnie złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, oceny opisowe zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika w Sklepie internetowym powinny spełniać następujące warunki:
  1. powinny dotyczyć produktu, który Użytkownik faktycznie kupił oraz z którego korzysta/ł;
  2. nie powinny mieć wydźwięku emocjonalnego;
  3. nie powinny zawierać wulgaryzmów;
  4. nie powinny zawierać treści niesprawdzonych, nieprawdziwych lub bezpodstawnych zarzutów;
  5. nie powinny naruszać przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa;
  6. nie powinny zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych;
  7. nie powinny zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych dotyczących podmiotów trzecich, a także oferowanych przez nie towarów lub usług;
  8. powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne;
  9. nie powinny stanowić powtórzenia, zawierać treści będących spamem lub pozornie naśladujących ocenę innego Użytkownika.
 2. Użytkownik umieszczający w Sklepie internetowym oceny opisowe oświadcza, iż są one w pełni legalne, nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
  1. powszechnie obowiązującego prawa;
  2. postanowień Regulaminu;
  3. norm etycznych;
  4. dobrych obyczajów lub zwyczajów.
 3. Użytkownik gwarantuje, iż umieszczenie oceny opisowej w Sklepie internetowym nie spowoduje powstania wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń osób lub podmiotów trzecich. W przypadku naruszenia gwarancji przez Użytkownika i wystąpienia z roszczeniami przez osoby lub podmioty trzecie, Użytkownik zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia, naprawi szkodę, a także poniesie wydatki w związku z wysuniętymi roszczeniami oraz przeprowadzeniem postępowania w tym przedmiocie.

V. Zasady świadczenia Usługi

 1. Spółka oświadcza, iż każda nadesłana przez Użytkownika opinia podlega weryfikacji lub moderacji przez Spółkę pod kątem:
 1. zgodności jej treści z postanowieniami Regulaminu.  
 2. źródła pochodzenia opinii – publikacji podlegają jedynie opinie pochodzące od Użytkowników, którzy faktycznie dokonali za pośrednictwem Sklepu internetowego zakupu produktu, którego dotyczy opinia.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii lub ich moderacji, w przypadku, gdy:
  1. nie pochodzi ona od Użytkownika, który korzystał z usług Sklepu internetowego i zamawiał produkt, którego dotyczy opinia – dane osobowe Użytkownika chcącego dodać opinię nie znajdują się w wewnętrznych systemach Spółki oraz nie są przypisane do konkretnego zamówienia; 
  2. jest ona sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  3. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  4. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  5. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
  6. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  7. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  8. zawiera treści o charakterze spamu,
  9. jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
  10. jest ona sprzeczna z postanowieniami Regulaminu.
 2. Spółka jest uprawniona do decydowania o umieszczaniu w Sklepie internetowym, odrzuceniu nadesłanej opinii lub jej moderacji. Decyzja o publikacji nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez Użytkownika. 
 3. O odrzuceniu lub moderacji opinii Użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia lub moderacji opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu lub odwołania się od decyzji Spółki w zakresie dokonanej moderacji. W tym celu autor opinii powinien odpowiedzieć na wiadomość informującą go o odrzuceniu bądź dokonanej moderacji treści lub skierować swoje odwołanie na dane kontaktowe Spółki.
 4. Ocena i moderacja treści nie następują w sposób zautomatyzowany. Za każdą moderację treść odpowiada wyznaczony pracownik Spółki.
 5. Ocena treści przez Spółkę następuje w sposób obiektywny i proporcjonalny, z poszanowaniem dla przepisów prawa. Ewentualna moderacja treści następuje z poszanowaniem podstawowych wartości ujętych w Karcie praw podstawowych, w szczególności wolności wypowiedzi, wolności i pluralizmu.
 6. Treści opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 7. Ogólna ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w ppkt. 2 niniejszego punktu Regulaminu.
 8. Spółka oświadcza, iż:
  1. opinie publikowane w Sklepie internetowym nie są sponsorowane, nie zostały pozyskane w ramach umowy sprzedaży czy realizacji świadczeń barterowych;
  2. publikuje wszystkie opinie Użytkowników spełniające wymogi przewidziane w Regulaminie, co oznacza, iż nie stosuje żadnych metod selekcji, sortowania czy pozycjonowania;
  3. wyświetla opinie o produktach zgodnie z kolejnością przesłania ich do Spółki.

VI. Prawa autorskie

 1. Użytkownik publikujący opinię udziela Spółce nieograniczonej czasowo licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie, a także na modyfikowanie przez Spółkę wszelkich treści zamieszczonych przez niego w Sklepie internetowym, w ramach korzystania z Usługi.
 2. W ramach udzielonej licencji Spółka uprawniona jest do:
  1. rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publicznego wyświetlenia i republikacji,
  2. utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 1. W ramach udzielonej licencji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów, Sklepu internetowego oraz Spółki. Jednocześnie Użytkownik, udzielając licencji, zapewnia Spółkę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
 2. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, Spółka ma prawo dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

VII. Zgłaszanie nielegalnych treści

 1. Jeżeli Użytkownik uzna daną opinię opublikowaną w Sklepie internetowym za treść nielegalną albo treść naruszającą Regulamin, może dokonać zgłoszenia Spółce takiej treści:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki, tj. kontakt@jokapro.pl – adres ten jest ustanowiony zarówno dla zgłoszeń związanych ze Sklepem internetowym, w celu zgłaszania nielegalnych treści przez Użytkowników, jak i dla prowadzenia komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych;
  2. pocztą tradycyjną, na adres siedziby Spółki.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o miejscu, w którym Spółka może zapoznać się z nielegalną lub naruszającą Regulamin treścią, a także wszelkie niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia szczegóły, w tym dane kontaktowe Użytkownika dokonującego zgłoszenia oraz zaangażowanych osób trzecich (jeśli to możliwe). W tym celu możliwe jest skorzystanie z formularza zgłoszenia nielegalnych treści, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia i ułatwienia oceny w zgłoszeniu należy podać następujące informacje, zgodnie z art. 16 aktu o usługach cyfrowych (“DSA”), tj.:
 1. uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna,
 2. dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres/adresy URL, a w stosownych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające jej umiejscowienie w Sklepie internetowym (screen, zdjęcie);
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstwa związane z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych, podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie w zakresie wymienionych przestępstw);
 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Spółka niezwłocznie powiadomi osobę dokonującą zgłoszenia o otrzymaniu zgłoszenia danej treści. Jeżeli zgłaszający nie poda swoich danych kontaktowych, Spółka nie będzie mogła skontaktować się z daną osobą, aby potwierdzić otrzymanie zgłoszenia i poinformować o rezultacie rozpatrzenia tego zgłoszenia.
 2. Spółka podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Spółka dokłada starań, aby rozpatrzyć zgłoszenie w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Spółka informuje zgłaszającego bez zbędnej zwłoki.
 3. Na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania decyzji Spółka nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.
 4. W przypadku wystąpienia w Sklepie internetowym nielegalnych treści albo treści niezgodnych z Regulaminem, Spółka może je:
 1. usunąć;
 2. ograniczyć ich widoczność;
 3. uniemożliwić do nich dostęp;
 4. depozycjonować;
 5. pozostawić w Sklepie internetowym.
 1. Spółka zastrzega również możliwość zastosować modyfikacje do opublikowanej opinii, a także ma prawo zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi w całości lub w części dla Użytkownika, który opublikował nielegalną opinię lub dopuścił się naruszenia zasad Regulaminu.
 2. O decyzji i działaniach, o których mowa w ppkt. 7 powyżej Spółka poinformuje osobę, która opublikowała treści, jak również osoby ewentualnie zaangażowane, jednocześnie dostarczając uzasadnienie podjętej decyzji.
 3. Od decyzji Spółki dotyczącej zgłoszonych treści nielegalnych lub treści naruszających Regulamin można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej odebrania, w sposób wskazany w ppkt. 1 powyżej. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: precyzyjne wskazania, dlaczego wydana decyzja jest nieprawidłowa, szczegółowe uzasadnienie stanowiska oraz wskazanie negatywnych skutków wydania decyzji dla osoby zgłaszającej lub osoby trzeciej.
 4. Spółka rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego odebrania. W wyniku rozpatrzenia odwołania Spółka przekazuje ponowną decyzję wraz z uzasadnieniem. Decyzja wydana w sprawie po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny, co oznacza, że nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.
 5. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji dających podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, Spółka natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usługi pisemnie na adres: JOKA & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Gazownicza 5/1, 43-300 Bielsko-Biała, pocztą elektroniczną na adres email: kontakt@jokapro.pl.
 2. Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. W przypadku uznania przez Użytkownika lub inną osobę, iż treść opublikowanej w Sklepie internetowym opinii narusza postanowienia Regulaminu, powinien on powiadomić Spółkę o potencjalnym naruszeniu. Spółka, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podejmie działania mające na celu usunięcie ze Sklepu internetowego treści będących przyczyną naruszenia.
 5. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Spółką a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu ze Spółką, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL).

IX. Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę znajdują się w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest w Sklepie internetowym, w zakładce Regulamin w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Spółka może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
  2. konieczności aktualizacji danych Spółki;
  3. zmiany sposobu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Spółkę lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Spółki i Użytkownika lub wydania wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Spółkę, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkownika;
  5. zmiany sposobu funkcjonowania usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikającej z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
 1. Spółka zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując jego nową wersję w Sklepie internetowym na 14 dni przed rozpoczęciem jej obowiązywania, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu. 
 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu poprzez skontaktowanie się ze Spółką drogą mailową na adres: kontakt@jokapro.pl.

Załącznik – Formularz zgłaszania nielegalnych treści

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………………………………………………………….

Adres e-mail zgłaszającego: …………………………………………………………………………..

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści: …………………………………………………………………………………………………………

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej treści: …………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią nielegalne treści:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.